Centrul de Investigații Jurnalistice anunță concurs pentru contractarea serviciilor de elaborare a Planului de dezvoltare strategică a organizației pentru anii 2019 - 2021

Centrul de Investigații Jurnalistice anunță concurs pentru contractarea serviciilor unui expert(e) sau grup de experți pentru elaborarea Planului de dezvoltare strategică a organizației  pentru anii 2019 – 2021. Documentul va include un cadru de evaluare a rezultatelor pentru următorii trei ani. Activitatea se înscrie în proiectul:  Pre-core support for the Centre for Investigative Journalism from Moldova, implementat cu sprijinul Ambasadei Suediei în Republica Moldova. 

 1. Profilul organizației:

Centrul de Investigații Jurnalistice este o organizație neguvernamentală, creată în anul 2003. Activitatea de bază a centrului este îndreptată spre îmbunătățirea calității jurnalismului de investigație în Republica Moldova, consolidarea capacității jurnaliștilor de investigație, promovarea celor mai bune metode și tehnici pentru jurnalismul de investigație, precum și desfășurarea unor campanii de sensibilizare a opiniei publice.  

Centrul de Investigații Jurnalistice activează ca un centru de resurse pentru mass-media, pentru societatea civilă în general, dar și pentru jurnaliști în particular, oferind o amplă bază de date, contacte la nivel local și național, precum și multe alte informații utile în anchetele jurnalistice.   

 1. Descrierea generală a sarcinilor expertului (expertei):

Expertul/experta va fi responsabil(ă) de elaborarea  ,,Planului  strategic de dezvoltare organizațională pentru  următorii trei ani”. Documentul va fi elaborat în limba română  în cadrul unui proces participativ cu echipa CIJM și Consiliul de administrare al organizației. Documentul va fi aprobat de Consiliul de Administrație al CIJM. 

 1. Responsabilitățile expertului (expertei):
 1. Asigurarea în termenul stabilit a sarcinilor și responsabilităților ce rezultă din realizarea contractului;
 2. Organizarea și participarea la ședințele de lucru cu reprezentanții CIJM în scopul avizării și coordonării activităților în derulare;
 3. Raportarea lunară și la cerere a mersului executării contractului;
 4. Asigurarea confidențialității tuturor informațiilor în posesia cărora va intra datorită raporturilor juridice încheiate pe perioada contractuală, inclusiv pe un termen de 2 ani după finalizarea/rezilierea contractului;
 5. Raportarea către CIJM a oricăror conflicte de interese și a situațiilor ce pot periclita buna desfășurare a obiectivelor contractului;
 1. Perioada de prestare a serviciilor: iunie-august 2019
 1. Produsul final:

Planul strategic cu priorități strategice și un cadru de evaluare a rezultatelor  pentru anii 2019 – 2021 va fi prezentat echipei de proiect nu mai târziu de data de 31 august 2019. 

 1. Profilul expertului (expertei) și abilitățile solicitate:
 1. Experiență dovedită în planificarea strategică a ONG-urilor, managementul organizațional și financiar al organizațiilor neguvernamentale;
 2.  Experiență de cel puțin trei ani de lucru în proiecte, organizații non-guvernamentale, instituții publice sau organizații internaționale;
 3. Abilități excelente de analiză și sistematizare, comunicare, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate.
 4. Bune capacități analitice și de scriere;
 5. Cunoașterea la perfecție a limbilor română și engleză;
 6. Studii superioare;
 1. Dosarul de aplicare la concurs va fi elaborat în limba română și va conține:  
 1. Scrisoarea de intenție (max. 1 filă);
 2. Curriculum Vitae cu  indicarea a trei referințe relevante din partea angajatorilor sau clienților anteriori (nume, prenume, număr de telefon sau e-mail);
 3. Planul calendaristic de realizare a activităților în vederea elaborării produsului final;
 4. Oferta financiară prezentată în lei (MDL);
 5. Declarația pe propria răspundere privitor la faptul că:
 1. Participantul nu este în conflict de interese şi nu se află în situații care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a sarcinilor contractului.
 2. Toate informațiile indicate în CV sunt complete și corecte;
 3. Termenii de executare și oferta prezentată este asumată pe deplin;
 4. Executarea contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale.


Notă: Nu se va admite transmiterea altor documente, în special atașamentelor de volum mare.

 1. Termenul limită de depunere a dosarelor:
 1. Persoanele interesate sunt invitate să depună dosarul până la data de 20 iunie 2019 (ora 17.00)
 2. Ofertele pot fi expediate în format electronic la adresele  c_cozonac@yahoo.com, colun.mariana@gmail.com sau pe format hârtie la sediul Centrului de Investigații Jurnalistice mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, oficiul 509, cu mențiunea Plan Strategic. Informații suplimentare la telefonul: +37369070225.
 1. Dispoziții finale:
 1. Procedura de selectare se va efectua în baza evaluării studiilor, experienței și competențelor relevante ale candidaților sub aspectul conformității acestora cu criteriile de calificare anunțate.
 2. Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare;
 3. Numai candidații selectați vor fi contactați de entitatea contractată, printr-un e-mail/tel;
 4. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în scopul derulării acestui concurs vor fi utilizate până la selectarea candidatului câștigător, după care, informațiile vor fi șterse/distruse.
 5. Informăm că anumite date cu caracter personal ale candidatului câștigător ar putea fi transmise către Ambasada Suediei în Republica Moldova, la cererea finanțatorului.